Privātuma politika

Privātuma politika

LATVIJAS NACIONĀLA TEĀTRA INTERNETVEIKALA PRIVĀTUMA POLITIKA 

Ar šo privātuma politiku mēs sniedzam saviem klientiem informāciju par tiešsaistes veikala https://latvijas-nacionalais-teatris.myshopify.com/  (turpmāk – teātra internetveikals) veiktās personas datu apstrādes nolūkiem, veidiem  un nosacījumiem, kā arī par klientu tiesībām saistībā ar teātra internetveikalā veikto personas datu apstrādi.

Mēs cienām klientu privātumu, tādēļ klientu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu klientu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām.

Lai varētu pārdot preces teātra internetveikalā, mums ir nepieciešams apstrādāt personas datus tā, kā tas norādīts šajā privātuma politikā. Ja Jūs nepiekrītat teātra internetveikala lietošanas noteikumiem, šai privātuma politikai vai kādai tās daļai, Jums ir iespēja nesniegt savus personas datus. Šajā gadījumā mēs diemžēl nevarēsim nodrošināt Jums iespēju izmantot teātra internetveikala pakalpojumus.

  1. Pārzinis un kontaktinformācija

1.1. Klienta personas datu pārzinis ir VSIA “Latvijas Nacionālais teātris”, reģistrācijas numurs 40003786149, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV1010. Ar mums var sazināties pa tālruni 67006300 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi veikals@teatris.lv (turpmāk – Pārdevējs un/vai mēs), kas nodrošina teātra internetveikalā pieejamo saturu, un pārdodot preces, apstrādā klientu personas datus.

1.2. Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar teātra internetveikala veikto klientu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot mūsu personas datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu info@tavidati.lv.

  1. Personas datu apstrādes nolūki

Klientu personas datus mēs izmantojam tikai mērķiem, kas ir norādīti šajā privātuma politikā. Teātra internetveikals klienta personas datus izmanto šādiem nolūkiem:

2.1. Preču pārdošanai, tajā skaitā šādiem mērķiem:

2.1.1. Lai identificētu klientu, kurš vēlas iegādāties preci.

2.1.2. Lai sagatavotu klientam rēķinu.

2.1.3. Lai apstrādātu pasūtījumus grāmatvedības vajadzībām un administrētu norēķinus.

2.1.4. Lai piegādātu preces un nodrošinātu attālinātā pirkuma līguma saistības.

2.1.5. Lai nodrošinātu no pirkuma līguma izrietošo saistību izpildi.

2.1.6.Lai izskatītu un apstrādātu saņemtos klientu iebildumus.

2.2. Saziņai ar klientu un paziņojumu nosūtīšanai.

2.3. Lai informētu klientus par jaunumiem un citu ar to saistītu informāciju, kuru mēs uzskatām par nepieciešamu.

 

  1. Klientu personas datu veidi

3.1. Teātra internetveikalā veiktā darījumu izpildei un preces piegādei mēs varam apstrādāt klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: klienta vārds, uzvārds, e-pasts, mobilā tālruņa numurs, kā arī ar piegādi un norēķiniem par precēm saistīti dati, kurus mums sniedz klients vai kurus iegūstam no trešajām personām.

3.2. Mūsu jaunumu izsūtīšanai e-pastā atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: klienta vārds, uzvārds, e-pasts.

3.3. Lai pienācīgi izpildītu klienta pasūtījumus vai citu veidu pieprasījumus, kas saistīti ar pasūtītajām precēm (piemēram, preču atdošana atpakaļ, pareizas preču piegādes pārbaude u.tml.) tiek saglabāts klienta pirkuma datums un laiks, preču nosaukumi, daudzums, kopējā pirkumu cena (pēc visām atlaidēm), piešķirto atlaižu summa, pasūtījuma statuss, maksājumu veids.

 

  1. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

4.1. Teātra internetveikalā personas datu apstrāde var tikt veikta pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem tiesiskajiem pamatiem:

4.1.1. Līguma ar klientu noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu pirkuma līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi.

4.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde - ja tas izriet no normatīvajiem aktiem, mēs esam tiesīgi no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās normatīvo aktu prasības, piemēram, apstrādājot datus grāmatvedības vajadzībām.

4.1.3. Klienta piekrišana - klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei.

4.1.4. Leģitīmo interešu ievērošana – Pārdevējs ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu, jo sevišķi, bet ne tikai, lai veiktu savu komercdarbību, piedāvātu kvalitatīvus un pārbaudītus produktus, saglabātu klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu, veiktu darbības klientu noturēšanai, reklamētu savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus.

4.2. Mēs apstrādājam klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr mums ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildītu juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis.

4.3. Teātra internetveikalā Pārdevējs neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu.

  1. Personas datu saņēmēji un datu nodošana

5.1. Apstrādājot klientu personas datus, mēs ievērojam stingru konfidencialitāti un nodrošinām aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu.

5.2. Klientu personas dati tiek izpausti tikai tiem Pārdevēja darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai.

5.3.Iegūstot un izmantojot klientu personu datus, mēs izmantojam ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro mūsu norādījumus un kurus mēs pirms pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolējam.

5.4. Lai nodrošinātu teātra internetveikalā esošo pasūtījumu izpildi, Pārdevējs sadarbojas ar AS “Maksekeskus” (turpmāk - Sadarbības partneris), kurš apstrādā personas datu Pārdevēja uzdevumā, tajā skaitā, ir apņēmies apstrādāt tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami maksājumu izpildei.

Vairāk informācijas par Sadarbības partnera personas datu apstrādi attiecībā uz Pārdevēja klientiem,  pieejama šeit https://makecommerce.lv/noteikumi/

  1. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

6.1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei dod iepērkoties Teātra internetveikalā vai pasūtījuma apstiprinājumā brīdī.

6.2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota vai rakstot uz veikals@teatris.lv , un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

6.3. Ja klients turpmāk nevēlas saņemt Teātra internetveikala mārketinga paziņojumus, klients var jebkurā laikā atteikties no šāda veida jaunumu un informācijas saņemšanas, paziņojot mums par to uz elektronisko pastu veikals@teatris.lv vai uzklikšķinot uz interaktīvās saites zem saņemtā paziņojuma e-pastā.

6.4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā.

6.5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

  1. Klientu tiesības saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi

Datu aizsardzības normatīvie akti sniedz klientam tiesības, kuras tas var brīvi izmantot, savukārt mums ir pienākums nodrošināt klientam  šādu iespēju. Klientam ir šādas tiesības:

7.1. Tiesības iepazīties apstrādātajiem personas datiem.

Klientam ir tiesības saņemt apstiprinājumu, ka mēs apstrādājam klienta personas datus, kā arī klientam ir tiesības iepazīties ar apstrādātajiem personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādāto datu kategorijām, datu sniedzēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu ieguves avotiem, kā arī tās nozīmi un klientam radītās sekas. Lielākā daļa šīs informācijas sniegta šajā privātuma politikā.

 7.2. Tiesības labot personas datus.

Ja klients uzskata, ka apstrādātie personas dati nav precīzi vai ir nepareizi, klientam ir tiesības pieprasīt šos datus mainīt, precizēt vai labot. Savu datu izmaiņas un precizējumus klients var izdarīt, rakstot uz e-pastu veikals@teatris.lv vai vērsties pie mums citos šajā politikā norādītajos veidos.

 7.3. Tiesības iebilst datu apstrādei.

Klientam ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz klienta piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm. Lai izmantotu šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt mums savu iesniegumu, izmantojot šajā privātuma politikā norādītos kontaktus.

 7.4. Tiesības iesniegt sūdzību.

Ja klients uzskata, ka tā datus mēs apstrādājam, pārkāpjot datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, vispirms aicinām vērsties tieši pie mums.  Ja klientu neapmierinās mūsu piedāvātās problēmas risināšanās veids, klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija. Pirms oficiālas sūdzības iesniegšanas aicinām vērsties pie mums un atrisināt strīdus un sūdzības sarunu ceļā.

 7.5. Tiesības dzēst datus.

Pastāvot noteiktiem normatīvajos aktos minētiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, zudis datu apstrādes pamats u.c.), klientam ir tiesības prasīt, lai mēs dzēstu klienta personas datus. Lai izmantotu šīs tiesības, aicinām iesniegt rakstveida pieprasījumu mums, izmantojot šajā privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju.

 7.6. Tiesības ierobežot datu apstrādi.

Pastāvot noteiktiem normatīvajos  aktos minētiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, klients apstrīd datu precizitāti, klients iesniedz iebildumu datu apstrādei, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm u. c.), klientam tāpat ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi. Tomēr norādam, ka saistībā ar datu apstrādes ierobežojumu un šāda ierobežojuma periodu, mums var nebūt iespējas nodrošināt klientam Teātra internetveikala pakalpojumus.

 7.7. Tiesības uz datu pārnesamību.

Datus, kurus mēs apstrādājam saskaņā ar klienta piekrišanu un kuru apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētus līdzekļus, klientam ir tiesības pārnest citam pārzinim. Pārnešanai pieprasītos datus, mēs jums sniegsim vienkāršā mūsu sistēmās izmantotā un datorlasāmā formātā, bet pēc klienta pieprasījuma, ja ir tādas tehniskās iespējas, nosūtīsim datus tieši klienta norādītajam citam pārzinim.

  1. Klientu prasību izskatīšanas kārtība

8.1. Saņemot klienta pieprasījumu sniegt datus vai īstenot citas tiesības, mums būs jāpārliecinās par klienta identitāti, līdz ar to klienta pieprasījumam ir jābūt rakstveida formā vai tādā formā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem var tikt uzskatīta par rakstveida formu, piemēram, elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tajā ir norādīti visi normatīvajos aktos noteiktie personas identificējošie kritēji, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, paraksts.

8.2. Saņemot klienta pieprasījumu par jebkādu tiesību īstenošanu un veiksmīgi izpildot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru (nosakot klienta identitāti), mēs apņemamies ne vēlāk kā viena mēneša laikā no klienta pieprasījuma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas dienas sniegt informāciju par darbībām, kuras esam veikuši saskaņā ar klienta pieprasījumu.

  1. Privātuma politikas spēkā esamība

9.1. Pārdevējs var veikt izmaiņas šajā privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Teātra internetveikalā. Aicinām periodiski pārlasīt šo privātuma politiku.